Regulamin

REGULAMIN 

I.  PRZEPISY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową Sprzedawcy działającą pod adresem www.laserenite.pl, jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej powyżej strony internetowej.

II.   DEFINICJE NAZW UŻYTYCH W REGULAMINIE

Sprzedawca, Administrator, Administrator danych osobowych – działalność gospodarcza pod firmą La Sérénité, ul. Pionierów 13, 05-092 Łomianki, NIP: 1182217495, REGON: 387744048, adres poczty elektronicznej: sklep@laserenite.pl

Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem www.laserenite.pl i prowadzi na terenie Polski sprzedaż wysyłkową Towarów znajdujących się w jego aktualnej ofercie, którego właścicielem jest Sprzedawca.

Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem www.laserenite.pl

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i dokona jego wysyłki w sposób wybrany przez Klienta.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.

Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar lub Towary – towar lub towary, opisane na Stronie internetowej, co do których Sprzedawca zamieścił informację o możliwości ich zakupu.

III.  TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU

W celu korzystania z funkcjonalności Sklepu Klient powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach:

a) komputer osobisty oraz karta sieciowa lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,

b) system operacyjny Windows, Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne, standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome) – obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie,

c) łącze z siecią Internet.

Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi złożenia za pośrednictwem Strony internetowej zamówieniam, ani przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować zawartej umowy.

IV.   ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

Klient zobowiązuje się w szczególności do:

a)  przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej w tym, wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz osób trzecich, a także przestrzegania praw do ochrony wizerunku,

b)  powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, oraz sprzecznych z Regulaminem,

c)  powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Strony internetowej i Sklepu.

V.   PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Aktualne informacje na temat dostępnych produktów i usług Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej.

2. Informacje podane na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

3. Zamówienia składane przez Klienta są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówienia zamieszczonego na Stronie internetowej.

4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.laserenite.pl są cenami brutto, ale nie obejmują kosztów wysyłki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, przeprowadzania, odwoływania lub wprowadzania zmian akcji promocyjnych na stronie internetowej i profilu instagramowym laserenite_brand. 

5. W zamówieniu na Stronie internetowej, uzupełniając odpowiednie pola, Klient dokonuje:

a) wyboru Towarów,

b) wyboru sposobu dostawy Towarów,

c) określenia adresu dostawy Towarów,

d) deklaracji co do woli otrzymania faktury, sposobu jej dostarczenia oraz innych niezbędnych danych do jej wystawienia.

6. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, sprzedający skontaktuje się z klientem lub jeśli kontakt nie będzie możliwy, anuluje zamówienie.

7. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o ewentualnych ograniczeniach dotyczących sposobu dostarczenia Towarów oraz akceptowanych sposobach płatności.

8. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta ponownie o sposobie porozumiewania się z klientem, głównych cechach świadczenia i łącznej cenie Towaru (obejmującej w szczególności podatki i koszty dostawy).

9. Po zakończeniu procesu składania zamówienia, Sprzedawca prześle Klientowi, pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, informację o zgodności złożonej oferty kupna z ofertą Sklepu w zakresie ceny i liczby zamówionych egzemplarzy, a także poinformuje go o dostępności Towaru.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia w przypadku płatności przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą pokrywa się z chwilą uzyskania pozytywnej autoryzacji lub zaksięgowania płatności. 

VI. FAKTURY I RACHUNKI

1. Potwierdzeniem zawartej transakcji sprzedaży Towaru jest paragon elektorniczny. 

2. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

VII. SPOSÓB DOSTAWY, TERMIN I KOSZTY WYSYŁKI

1. Towar wysyłany jest pod wskazany w formularzu zamówienia adres. 

2. Wysyłka jest realizowana przez firmy kurierskie.

3. Przesyłka jest wysyłana w ciągu 7 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień zapłaconych przelewem. Do czasu podanego na stronie należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (1 dzień roboczy).

4. Koszt wysyłki zostanie doliczony do ceny zamówionego towaru i podany Klientowi przed finalnym złożeniem zamówienia. Cennik dostaw określony jest przy finalizacji zamówienia. 

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta przy składaniu zamówienia.

VIII. PŁATNOŚCI

1.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2. Płatności za zamówiony towar można dokonać: przelewem na konto bankowe sklepu, poprzez podmiot świadczący obsługę płatności online – Blue Media S.A. przelewem lub kartą płatniczą:

VISA

VISA Electron

MasterCard

MasterCardElectronic

Maestro

3. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przelewem bankowym lub blikiem.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może zrezygnować z Towaru kupionego w Sklepie internetowym i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik bez podania przyczyny zwrotu. Formularz zwrotu zawarty jest w załączniku. (tutaj)

2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonalności towaru. 

3. Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu w przypadkach określonych bliżej w Art. 38 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności w przypadku Towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. Sprzedający najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania paczki ze zwracanym towarem konsumenta, zwraca Klientowi kwotę towaru, która obowiązywała w dniu zakupu. 

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6.  Sprzedający nie zwraca kosztów wysyłki. 

7. Zwrotu należy dokonać nie później niż 14 dni od chwili wejścia w posiadanie towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi koszt przesyłki zwrotnej.

8. Sprzedający przyjmuje zwroty odesłane pod adres siedziby: La Sérénité, ul. Rydygiera 8/20A lokal 236, 01-793 Warszawa.

X. REKLAMACJE

1. Reklamacje należy składać na adres mailowy sklep@laserenite.pl wraz ze zdjęciami reklamowanej rzeczy. 

2. Jeśli sprzedający przyjmie ową reklamację do rozpatrzenia, informuje o tym klienta drogą mailową. Wówczas należy dostarczyć produkt wraz z dowodem zakupu na adres siedziby. 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedający naprawi lub wymieni towar na nowy, bądź dokona zwrotu pieniędzy. 

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana za niezasadną, sprzedający zwróci towar klientowi poprzez firmę kurierską na podany przez kupującego adres. 

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia – art. 556 KC).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

2. Klienci posiadający konto w sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. 

3. Zmiany Regulaminu wprowadzane będą w sposób zgodny z obowiązującym prawem i z poszanowaniem praw konsumenckich. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie internetowej oraz indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

5. Gwarancja oraz prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązują, jeśli produkt jest uszkodzony mechanicznie. 

6. W celu zachowania prawa do gwarancji oraz odstąpienia od umowy, należy zawsze przy odbiorze paczki od kuriera sprawdzić stan opakowania. Jeśli opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz przesłać informacje na adres sklep@laserenite.pl

7. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu, a także w związku z zawarciem umowy między sklepem a klientem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy wg właściwości rzeczowej i miejscowej, zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego. 

Załączniki:

Formularz zwrotu